Vålerenga Håndball

Lov

Lov

Lov for Vålerenga Håndball

Utskilt den 27. april 1989 fra Vålerengens Idrettsforening, stiftet 29. juli 1913
 
Loven vedtatt 27. april 1989 med senere endringer vedtatt senest 18. mars 2009
 
Loven godkjent av Idrettsstyret: 12 oktober 2009


 
§ 1 Formål
Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske og
paralympiske komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben skal aktivt arbeide for å utvikle et idrettsmiljø, med klar front mot vold og rasisme.
Klubbens farger er blått, hvitt og rødt, merket er ovalt og av emalje med Idrettsforeningens
initialer.
 
§ 2 Organisatorisk tilknytning
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske og paralympiske komité
gjennom Oslo Idrettskrets, og Norges Håndballforbund.
 
Klubben hører hjemme i Oslo kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen.
Klubben organiseres av allianseidrettslaget Vålerengens Idrettsforening og plikter å overholde
denne forenings lover og bestemmelser. Klubben må ikke foreta seg noe som er egnet til å
skade Vålerengens Idrettsforenings navn og rykte.
 
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 
Reglene i NIFs lover kp.1,2,10,11,12,13 og 14 gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som
måtte stå i denne lov.
 
§ 3 Medlemmer
Alle som forplikter seg til å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og
bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde
Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd samt klubbens lover og bestemmelser.
Alle medlemmer blir automatisk medlemmer i Vålerengens Idrettsforening og plikter å
overholde denne forenings lover og bestemmelser.
 
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre
organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund er gjort opp.
 
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Ved innmelding oppgis fødselsdato og bopel og om søkeren tidligere har vært medlem av
klubber i Norges Idrettsforbund. Nye medlemmer skal straks føres inn i medlemsprotokoll.
Alle idrettsklubber plikter å føre elektroniske medlemslister i nasjonale medlemsregister i tråd
med retningslinjer gitt av idrettsstyret. Utmelding skal skje ved skriftlig melding til styret.
 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Kontingenten betales i to deler forskuddsvis, dvs. innen utgangen av februar måned og
september måned.
Kontingentens størrelse fastsettes hvert år av årsmøtet.

Klubbens styre kan nedsette eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsledighet,
militærtjeneste eller andre særlige grunner, etter søknad. Æresmedlemmer har fri kontingent.  
 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år eller mer, har ikke stemmerett eller
andre rettigheter og kan av klubbens styre strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det
ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder
kontingent etter forfalt 2 – to års kontingent skal medlemskapet bringes til opphør ved
stryking fra klubbens side.
En andel av kontingenten skal overføres til Vålerengens Idrettsforening.
 
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 3
måneder og ikke være skyldig kontingent.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til
tillitsverv i klubben og som representanter til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.
Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til
ting eller møter i overordnede organisasjonsledd.
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for nødvendige,
faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av
vervet. Utgiftene til honorar og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbensets
budsjett og regnskap.
 
§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i NIF av NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra
begge kjønn.
 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med
mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal
begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.  
 
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
 
§ 8 Inhabilitet
(konfr. NIFs lov § 2-7)
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for
en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppadstigende eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av
styret i et selskap som er part i saken
 
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særegne forhold
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
Inhabilitetsspørsmål avgjøres av det aktuelle organ (gjelder ikke på årsmøter).
 
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at
idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.
 
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
samme organisasjonsledd.
 
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 
§ 9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder kapittel 11 og 12 i Norges Idrettsforbunds lov.
 
§ 10 Årsmøtet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Årsmøtet innkalles av klubbens styre med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene
eller ved kunngjøring i pressen og på klubbens internettside.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styre 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig
for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer
som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført skal det
innkalles til årsmøtet på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring, som ikke er oppført på sakslisten senest
en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever
det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
 
§ 11 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent, som ikke behøver å være medlem av klubben.
 
§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:1. Godkjenne de stemmeberettige.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 personer til å underskrive
protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning herunder evt. gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap, som skal foreligge i skriftlig form og
være revidert.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette kontingent.
8. Vedta evt. honorarer for styret og tillitsvalgte.
9. Vedta budsjett.
10. Bestemme klubbens organisasjonsplan
11. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) Administrativ leder
  Sportslig leder
  Økonomiansvarlig
  varamedlem til styret
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatte organisasjonsplan.
d) 2 revisorer  
e) Representanter til ting og møter i overordnede organer
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem
  for neste årsmøte.
 
Valg av styre gjelder for to år av gangen, slik at det ene året velges leder, administrativ leder
og evt. varamedlemmer, og det neste året nestleder og andre styremedlemmer.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjør rekkefølgen i forhold til
stemmetall.
 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av
allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
 
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i
ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som
organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet.
Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt
som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter
å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
 
§ 13 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller fremmes krav om det.
 
Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet
antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene betraktes som ikke avgitt.
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Stemmelikhet. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater i første omgang har fått mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, anses de valgt som har oppnådd dette. Det foretas så bundet omvalg mellom
de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
§ 14 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a) vedtak på årsmøte i klubben
b) vedtak i styret
c) skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer
d) krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller Oslo Idrettskrets.
 
Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av årsmøte. . Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge
innkallingen.
 
§ 15 Styret
Klubben ledes av styret, som er dens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
a. Administrere årsmøtet og iverksette årsmøtets og overordnede
idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
b. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle
oppgaver og utarbeide instruks/mandat for disse og for de
årsmøtevalgte organer som loven inneholder.
c. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig
måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting
eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se
at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av
regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring.
d. Forestå klubbens daglige ledelse og representere klubben
utad.
e. Føre protokoll fra klubbens styremøter.
 
Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av dets medlemmer er til stede. Vedtak
treffes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme
dobbelt. I lederens fravær fungerer nestleder som styrets leder.
 
§ 16 Grupper /avdelinger.
Klubben skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter
innstilling fra styret og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige
tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
 
Klubben kan organiseres med avdelinger eller grupper.  Disse kan ledes av oppnevnte
tilleggspersoner eller av valgte styrer.
Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan de skal
organiseres og ledes.
For avdelinger /gruppers økonomi hefter hele klubben. Avdelinger/grupper kan ikke inngå
avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.
 
§ 17 FORHOLD TIL VÅLERENGENS IDRETTSFORENING
Klubben er forpliktet til enhver tid å være tilsluttet Vålerengens Idrettsforening og samtlige
medlemmer av klubben blir automatisk medlem av foreningen ved innmeldelse.
Klubben kan ikke ta opp andre idrettsgrener enn håndball på programmet uten forutgående
godkjenning fra Vålerengens Idrettsforening.
Klubbens leder sitter i Vålerengens Idrettsforenings styre, men skal velges med navns
nevnelse på Vålerengens Idrettsforenings årsmøte.
 
Klubben er forpliktet til å følge Vålerengens Idrettsforenings til enhver tid gjeldene lov og
bestemmelser og skal senest en mnd. før sitt årsmøte oversende forslag til budsjett for
kommende år, til Vålerengens Idrettsforenings styre.
Klubben må følge Vålerengens Idrettsforenings bestemmelser for hedersbevisninger.
Klubben skal ikke foreta seg noe som er egnet til å skade foreningens navn eller rykte.
 
Vålerengens Idrettsforening har følgende æresbevisninger:
Hedersnåla, Fortjenstmedaljen og Æresmedlemskap.
Disse æresbevisningene kan tildeles etter vedtatte regler og kriterier som er nedfelt i
idrettsforeningens lover § 17. (her noe forkortet):
Klubbene står fritt i tildeling av Hedersnåla. Fortjenstmedaljen kan tildeles etter vedtak i VIFs
hovedstyre basert på forslag fra foreningen/klubbenes styrer/Dameligaen og
Aldermannsligaen. Æresmedlemskap kan, etter vedtak i VIFs Årsmøte basert på enstemmig
innstilling fra VIFs hovedstyre, bare tildeles medlemmer som allerede har mottatt
Fortjenstmedaljen.
 
Klubben er forpliktet til å benytte Vålerengens Idrettsforenings farger og merke og til å
innkreve kontingent til foreningen fra sine medlemmer.
Klubben kan ikke skifte navn uten etter forutgående godkjenning fra Vålerengens
Idrettsforening.
Klubben kan ikke melde seg ut av Vålerengens Idrettsforening uten etter godkjenning fra
foreningen og etter vedtak i klubben som for oppløsning bestemt.  
 
§ 18 Lovendring
Endringer i denne lov kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret og Vålerengens Idrettsforening og trer ikke i
kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover,
redigere disse slik at de ikke kommer i strid med bestemmelsene i NIFs lov. § 19 kan ikke
endres.
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettsklubben, trer i kraft
umiddelbart.
 
§ 19 Oppløsning
Oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal
skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med annen forening/klubb anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning og tilhørende nødvendig lovendringer følger bestemmelsene i
lovens § 18.
 
I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent
av Idrettsstyret.
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF.
Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift