Vålerenga Håndball

Sportsplan Junior

Sportsplan Junior

Alle bestemmelser i Vif Håndball og Vålerengen Idrettsforening er også styrende for oss i junioravdelingen. Vi følger lojalt alle NIF og Norges Håndballforbunds lover og vedtekter, og vi er spesielt aktsomme overfor NIF regler om barneidrett. Vi slutter oss til de føringer Vålerenga mot rasisme legger i sitt arbeide.


Sportslig plan skal være verktøy for spillere, trenere ledere og foreldre til å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø. Planen skal bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet vi driver i avdelingen. Planen evalueres og endres etter behov.

 
VÅR VISJON
VIF HÅNDBALL SKAL VÆRE DET NATURLIGE FØRSTEVALG FOR BARN OG UNGDOM SOM ØNSKER Å SPILLE HÅNDBALL I BYDEL GAMLE OSLO.
I VIF håndball skal alle trives og få utfordringer som er tilpasset alder, modning og ferdighetsnivå.
VIF håndball er først og fremst en breddeklubb. Vi har et ambisiøst mål om å beholde alle spillere i klubben alltid. Ingen skal noensinne ønske å slutte i klubben. Vi skal vi legge opp våre aktiviteter slik at hele mennesket utvikles i et sosialt samspill rundt lagenheten og idretten.
                   
VÅRT HOVEDMÅL
Å gi barn og unge i vårt nærmiljø et tilbud om å spille håndball i et godt og trygt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta uavhengig av ferdigheter, bakgrunn, kultur eller religion.
Fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere gis utviklingsmuligheter ut fra egne forutsetninger.
Vi skal gi et sportslig tilbud der VIF håndball hevder seg blant de beste i Østlandsregionen fra og med 15 årsklassen, slik at talentene ønsker å spille i VIF, Dette skal vi lykkes med på en slik måte at vi samtidig tar vare på de av medlemmene våre som har et lavere ambisjonsnivå.  VIF skal prøve å kvalifisere seg til nasjonalt seriespill med ett lag i 16  årsklassen hvert år. Vi skal prøve å stille med 2 lag pr. årsklasse. Barna skal spille på alle posisjonene, trener roterer rundt. Ingen skal ”låses” på faste plasser under 12 år. Det viktigste vi kan gi til barna. Å kjenne mestring, ha det moro, bli sett.
 
VIF:
V: Vi skal ha det morro.
I: Individuell utvikling.
F: Forening som ser vært enkelt individ.
 
Vi skal ha minimum 1 turnering på høsten, gjerne en i jul/vinterferie og 1 turnering før sommerferie. Klubben oppfordrer lag til å delta på ulike tuneringer.    
 
DELMÅL
VIF håndball junioravdeling skal stille lag i alle aldersklasser fra 8 til 16 år for både gutter og jenter. Det stilles fortrinnsvis rene lag i aldersklassene, både for gutter og jenter i hver enkelt aldersklasse fra 8 år.
VIF håndball skal stimulere foreldre slik at de bidrar aktivt på trener og oppkvinne/mann siden
Vi skal tilby trenerutdannelse til trenerkandidater for våre yngste lag. Lag fra 13 år og oppover skal ha trenere med solid håndballkompetanse
VIF håndball skal tilby aktuelle kandidater mulighet for dommerkurs og dommerutvikling.
 
 
VÅRE SUKSESSKRITERIER
Vi er på vei til å lykkes hvis:
 
Lagene under Vif håndball junior spiller morsom og offensiv håndball.
 
Spillerne gis utfordringer på sitt ferdighets og ambisjonsnivå.
 
Utviklingen mot å bli bedre spillere er overordnet resultatet i den enkelte kamp.
 
Alle sitter igjen med en god følelse etter trening og kamp, og aldri skal noen spiller i VIF håndball ha en opplevelse av ikke å ha strukket til så sant han eller hun har forsøkt sitt beste.
 
Medlemmene blir i klubben. Frem til ungdomstiden og også etter denne, enten som aktive, dommere eller i andre funksjoner.
 
 
ANDRE AKTIVITETER
Planen er laget slik at det er en stigning i krav og utvikling fra årsklasse til årsklasse. Sportsplanen omhandler jenter og gutter fra 8-16 år. Aktivitetsnivået i klassene under 12 år må ikke være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsgrener, og allsidig aktivitet oppmuntres.
I følge Norsk Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårsidrett for barn under 12 år.
 
Alle bør oppmuntres til allsidighet (ski, håndball, friidrett m.fl.). Barna bør slippe å velge idrett i ung alder.
 
 
VÅRE HOLDNINGER
Til oss selv:
 • Ansvar for egen utviking, møte på trening for å trene og ikke for å bli trent.
 • Tåle både seier og tap.
 • Være ærlig med oss selv.
 • Ta skolegang på alvor.
 • Punktlighet (oppmøte, eget utstyr, med mer).
 • Avstå fra røyking/rus.

Ovenfor med- og motspillere:
 • Respekt (språkbruk, rasisme med mer).
 • Gi ros og oppmuntring.
 • Unngå kjeftbruk – godta at andre gjør feil.
 • Samarbeid – lagånd.
 • FAIR PLAY – god sportsånd!

Ovenfor trener/lagleder:
 • Respekt (være kritisk – gjerne uenig, men snakk ikke bak ryggen på andre).
 • Være positiv – lytte – lojal.
 • Samarbeidsvilje.
 • Gi beskjed når du ikke kan møte opp.

Ovenfor dommer:
 • Være positiv – ikke negative reaksjoner.
 • Akseptere dommerens avgjørelse.
 • ”Ikke tøft å få kort”.

Ovenfor klubben: 
 • Klubbfølelse – alle kjenner Vål`enga, alle yter ekstra mot oss.  Vi skal være verdige.
 • Si ja når klubben spør om noe – yt noe før du forlanger!
 • God dugnadsånd.
 • Rydde i garderoben etter trening/kamp.
 • Ta vare på utstyr (telle det ut – samme antall inn).
 • Ta være på hall, garderobe og bane (ikke henge i målnett).

 

TRENINGEN
Hvert lag skal ha sin faste hovedtrener. I spesielle anledninger (treninger/kamp) kan trener og lagleder overlappe hverandre.

All trening skal ta utgangspunkt i spillernes individuelle ferdighetsnivå. Det er ønskelig å holde flest mulig spillere i aktivitet med ball under store deler av treningen. Pasninger/mottak, driblinger, skudd og finter bør settes i fokus. Elementer av disse teknikkene bør inngå i alle treninger. Fra 8-10 år bør en stor del av øvelsene være preget av lek.
 
 • Kast og mottak skal være en viktig del av treningen for de minste utøverne. Spillerne bør lære seg grunnskudd og hoppskudd.
 • Selv om man her har prioritert dribling, finter, skudd og pasninger, betyr ikke dette at det ikke skal trenes på andre ting. Generell ballbehandling, sperreteknikk, fallteknikk, løpsteknikk osv er også viktig å trene på.
 • Trening på forsvarsteknikker bør også være en viktig del av treningen. Fotarbeid, grunnstilling, støting, takling, blokkering og erobring. Det er trenerens ansvar at spillerne opptrer med fair play på banen. Ting vi ikke ønsker er bruk av stive armer, dytting og holding.
 • Ved 12 -13 årsalderen bør flest mulig beherske en finte til begge sider.  2-3 skuddvarianter og forsvarsteknikk.
 
 
FYSISK FORM
For å kunne spille morsom og teknisk håndball er man avhengig av å ha hurtige og spenstige spillere. Trening på hurtige vendinger og småspurter bør på en eller annen måte inngå som en naturlig del av treningen. Her kan man bruke ulike former for stafetter eller konkurranser.
 
Kort intervalltrening er også en god måte å jobbe med hurtighet og utholdenhet. Det at fysisk trening forebygger skader er nok en god grunn til å trene fysikk. Trening med egen kropp (push-ups, sit-ups, hopp osv.) og etter hvert trening med vektballer og balansebrett bør være viktige innslag på treninger etter 11-12 års alder.
 
For å kunne holde et høyt tempo over relativt lang tid (kamp), bør man også drive med utholdenhetstrening. Man kan gjøre det til en vane at spillerne, fra og med 12 års alderen, løper seg en tur før treninga starter (minst 1 gang i uka) slik at man ikke trenger å bruke halltid til å varme opp. Man kan da løpe rolig til å begynne med, for så å øke tempoet seinere.
 
Bevegelighetstrening er viktig for å opprettholde et godt bevegelsesutslag i alle ledd i kroppen. Tilfredsstillende bevegelsesutslag og smidighet danner et godt grunnlag for tekniske ferdigheter. I tillegg forebygger det skader.

KOSTHOLD
Alle lagene skal aktivt jobbe med å gi utøverne sunne holdninger til kosthold. Spesielt har man et ansvar på cuper og reiser, Klubben ønsker at trenere/lagledere har fokus på dette (spesielt når man er på reise/turneringer) Klubben refunderer beløpet om man kjøper inn frukt til barna.

 
REKRUTTERING
Vi skal ikke vokse fortere enn at vi klarer å gi et godt tilbud både til nye og etablerte spillere. For de yngste er det naturlig at rekruttering skjer via håndballskolen som gir en lek basert introduksjon for barn i alderen 5-8 år.
Vi skal også være åpne for at barn og unge kan slutte seg til også oppover i årsklassene. Dette gjøres ved at vi er en lagenhet i årsklassen inntil mange nok nye har kommet til for å danne et nytt lag. Vi deler så laget på en slik måte at begge lagene får en fin blanding mellom uerfarne og rutinerte spillere. Spillerne roterer deretter mellom lagene gjennom sesongen slik at de ved sesongens slutt har hatt like mye tid på begge lagene. Dermed ivaretar vi variasjon og utvikling for alle. Det er ønskelig at også trener og lagleders barn får oppleve å spille på lag styrt av andre voksenpersoner der dette er gjennomførbart rent praktisk.
 
SAMSPILL KLUBB-LAG-HJEM:
All idrett og særlig barn og ungdomsidrett er helt avhengig av frivillig innsats fra nærmiljøet. Skal vi lykkes i vår satsning for å skape gode betingelser for barna må nærmiljøet stille opp. Det er mange roller som skal fylles i klubbhverdagen, og vi stoler på at alle støtter opp om klubben enten det er som trenere/lagledere eller på dugnader, kioskvakt osv. I blant får vi også pålagt loddsalg av forbundet eller initierer egne aktiviteter for å bedre økonomien og vi forutsetter att alle bidrar lojalt.
 
 
DE ENKELTE ALDERSKLASSER
VIF håndball avvikler årlige håndballskoler for barn i alderen 5-8 år
Tilbudet skal kjennetegnes ved:
 • At barna skal trives.
 • At flest mulig ønsker å delta.
 • At det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt.
 • At opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov.
 • At barna opplever mestring og fremgang gjennom individuell veiledning  og oppmuntring.
 • At treningen er lekbetont.
 • Vi skal starte en ”ny” håndballskole en gang i halvåret.
 
 
BARNEHÅNDBALL 8-12 ÅR
VIF håndball junioravdeling skal drive barnehåndball i tråd med regler for barneidrett der viktige stikkord er sosial trygghet, miljø, allsidighet og engasjement kombinert med sportslig utvikling på egne premisser.
Det tilstrebes å etablere rene jente – og guttelag i alle aldersklasser.
 
Topping/spissing av lag.
Topping/spissing av lag, der de antatt beste blir samlet på ett lag, skal ikke forekomme på dette nivået.
Alle aktive som stiller jevnlig opp på treningene skal ha mulighet til å spille kamper uavhengig av sportslig nivå.
For aldersgruppen 9 – 11 år skal alle gies like mye spilletid. Alle aktive skal også få anledning til å kunne spille på alle plasser på laget.
For aldersgruppen 12 år skal det også tilstrebes at alle får tilnærmet like mye spilletid. For denne aldersgruppen kan det likevel innføres noe differensiert spilletid, der noen utøvere får noe mer spilletid enn andre med bakgrunn i treningsiver, holdninger og prestasjoner
 
 
UNGDOMSHÅNDBALL 13-16 ÅR
Målet med ungdoms håndball og fotball i VIF håndball, er å gi så mange ungdommer som mulig et tilbud i et miljø preget av trivsel, trygghet og mestring. Utøvere skal møte et positivt, trygt, sosialt og motiverende idrettsmiljø, hvor det legges vekt på deltagelse, engasjement og medbestemmelse. Det er viktig at ungdommen får være med å utforme dette tilbudet.
Aktivitetene skal tilretteleggs slik at det kan danne et grunnlag både for langvarig deltakelse i idretten og for fremtidige prestasjoner.
 
Målet med juniorsatsningen: Vi vil ha lag opp til 18 år.
 
En ”faddervirksomhet” opprettes. Jenter/gutter går ned på yngre lag og hjelper til på trening7kamp, slik at vi på sikt kan skape en egen rekruttering av trenere.
 
SPU(spillerutvikling): Seniorspillere skal komme og holde ”spesialtrening” (eks: keepertrening/vingskudd etc) en dag/helg fra 8-18 år. Dette skal skje 1 gang i halvåret.  
 
Medbestemmelse.
Trenere og utøvere skal samarbeide når aktiviteter planlegges.
 
Topping/spissing av lag.
For aldersgruppen 14-16 år, tillates dynamisk topping/spissing av lag, Det forutsettes at det samtidig gis et tilbud til de i spillergruppen som ikke får anledning eller ikke ønsker å delta på et toppet/spisset lag. Et slikt tilbud skal innbefatte felles treningstider med toppet/spisset lag. Målsetning med dette er  å holde gruppen lengst mulig samlet slik at ungdom i denne aldersgruppen fortsetter med idrett lengst mulig.
 

Tilbud til de ivrigste utøverne.
VIF håndball ønsker også å kunne gi et tilbud til sine ivrigste og mest talentfulle utøvere i denne gruppen. Følgende tilbud skal gis:

 • Trening og evt kamp med eldre årskull i VIF
 • Egentreningsprogram
 • Deltagelse på ”talent” samlinger i regi av krets og region
 
Samarbeid med andre klubber. Samarbeidet forutsetter at utøverne blir værende som medlem i VIF. Samarbeidet må evalueres etter hver sesong. Et slikt samarbeid vil kunne gi utøvere motivasjon til videre satsning. Sportslig ansvarlig i gruppene skal jevnlig ha møter med samarbeidende klubb og orientere gruppestyret i Styremøter.  Målet er selvsagt å få til en utvikling der vi blir det laget andre lag søker samarbeid med for å få utfordringer for sine beste spillere
 
 
ANSVARSFORDELING I KLUBBEN
Et viktig mål for klubben er at alle, trenere – lagledere – styret, skal ha gjennomført kurs som er tilpasset den enkeltes virksomhet.

Styret/Sportslig utvalg
Juniorkoordinator er styrets forlengede arm ut mot lagenhetene
Få tak i trenere og lagledere.
Informasjon til lagledere.
Motivere og ordne kurs til lagledere og trenere.
Ansvar for kommunikasjon mot styret og kommune (tildeling av treningstid)
Innkalle trenere og lagledere til et trenerforum 2 ganger pr sesong (vår/høst)
 
SPILLERUTVIKLER
En egen spillerutvikler skal være på plass høsten 2010. Han/hun skal følge opp lagene, komme på trening og gi råd og veiledning til trenerne. Være behjelpelig med å  lage treningsopplegg for laget om det er nødvendig.

Lagledere
Oversikt over spillere
Treningsframmøte bør følges opp, og også fravær. Har noen mye fravær tar vi ansvar i den grad det er mulig å tilrettelegge.
Lage kjøreliste  der det er naturlig (kjøring til bortekamper).
Ansvar for sitt lags utstyr (baller – drakter)
Førstehjelpsutstyr skal være med på både trening og kamper.
Formidle info fra styret til spillere/foreldre.
Kontaktperson ifm. gjennomføring av kamper (motstander, dommer, krets med mer).
 
Trenere
Faglig ansvar for treninger.
Ansvar for laguttak.
Uttak aktuelle spillere til sonetiltak.

Styret, lagledere og trenere har et felles ansvar for det sosiale. Det vil si at spillerne føler trivsel og trygghet i klubben/laget.
 
 
  
MER UTFØRENDE OM TRENER OG LAGLEDER
Det er viktig at trenere og lagledere erverver kunnskap og ideer fra hverandre og gjennom deltakelse på relevante kurs og samlinger i regi av idrettslaget. Det oppfordres samtidig til å utvise kreativitet i utforming av trenerrollen. Det er viktig å huske at håndball og fotball er lagidretter, og at det er viktig å styrke lagmoral og sosial trygghet. Samtidig er utvikling av individuelle ferdigheter både viktig og nødvendig.
Alle lag i VIF håndball junioravdeling skal minimum ha en trener og en lagleder Ansvarsfordeling mellom disse skal være at trener har ansvare for det sportslige og lagleder/ foreldrekontakt har ansvaret for å koordinere det administrative rundt laget.

 
Aktiviteter som ligger til rollen som trener og lagleder/ foreldrekontakt:
 • Sportslig utvikling.
 • Opplegg og gjennomføring av treninger og kamper.
 • Organisere det praktiske omkring et lag: Navnelister, anskaffelse av utstyr, utarbeide og distribuere terminlister, organisering av kjøring, organisering av dugnader.
 • Være ansvarlig for lagets utstyr.
 • Assistenttrener ved behov.
 • Organisere foreldremøter, sosiale tiltak etc.
 • Lage årsrapport til gruppestyret. Denne kan inneholde: Antall kamper, deltagelse på cuper, treningsfremmøte, beskrivelse av miljøet i gruppen, støtteapparat. Rapportere positive og mindre positive ting i laget.
 
KLUBBENS FORVENTNING TIL TRENER OG LAGLEDER
 • Være lojal overfor VIF håndball junioreavdeling retningslinjer og mål.
 • Ivareta klubbens navn og rykte. Følge instrukser og gjøre de oppgaver som pålegges fra hoved- / gruppestyret.
 • Sørge for at det alltid er minst èn ansvarlig person tilstede på organiserte treninger og kamper i regi av VIF håndball
 • Gjøre ditt til at det er en god tone i gruppen.
 • Være opptatt av alle aktive og gi tilbakemelding ut fra den enkeltes nivå, ta vare på utvikling av ”hele mennesket”.
 • Spillerne skal være i sentrum.
 • Innarbeide grunnfilosofien om at sosial trygghet er rammebetingelsene for sportslig fremgang.
 • Gå foran med et godt eksempel i forhold til dommere og motstanderens lag.
 • Gi mye ros.
 • Være rettferdig.
 • Ha god kontakt med foresatte/foreldrekontakter.
 
 • Trenere for lag i aldersgruppen inntil 14 år, må påberegne 1-2 treningsøkter + kamp.
 • Trenere for lag med aktive i alderen fra 14 år og oppover, må påberegne 2 – 3 treningsøkter pr. uke + kamp.
 
 • Alle trenere oppfordres til å delta på relevante kurs som settes opp i regi av idrettskretsen. Dette for å stille best mulig rustet, både pedagogisk og faglig. Det vil gi større trygghet, samtidig som det gjør trenerjobben lettere. Idrettslaget dekker utgifter til opplæring.
 • For aldersgruppen inntil 10 år, er det viktigst å trives sammen med egne og andres barn. Dette kombinert med anlegg og interesse for å organisere aktivitet for disse. Noe kjennskap til idretten er selvsagt en fordel.
 • Trenere for aldersgruppen 11-12år, bør i noe større grad ha kunnskaper om idretten. Dette gjør en i stand til å organisere spillet, gjøre taktiske vurderinger og veilede spillere.
 • Trenere for aldersgruppen 13 år og over, bygger mye på samme krav som for 11-12 år, men kravet til spillerutvikling og organisering er økende. Det er ikke krav til formell kompetansen, men klubben anmoder trenere/lagledere om å delta på kurs som arrangeres i regi VIF håndball eller håndballforbundet.
 
VÅRE FORVENTNINGER TIL FORELDRE/FORESATTE
Støtte opp om aktiviteter som pålegges fra klubben og fra laget (dugnader, tøyvask, kjøring, sosiale tiltak etc.).
Være konstruktiv og imøtekommende på forespørsel om hjelp til driften av laget.
VIF er bydelens eget idrettslag, og drives på frivillig basis av foreldre og foresatte.
 
Lese og innrette seg etter innholdet i folderen ”Foreldrevettregler”. Disse er:
 1. Møt fram til kamp og trening - barna ønsker det
 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare din datter/sønn                                      
 3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk
 4. Respektere laglederens bruk av spillere - ikke forsøk påvirke han/henne under kampen.10
 5. Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 6. Stimuler å oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det
 7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv
 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner
 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller - ikke du
 
Styret ønsker at det opprettes en foreldregruppe: Vi ønsker flere foreldre inn i driften. Slik mat tilbakemelding på når noe ”skurrer” er kort!
 
Det bør også opprettes en driftsgruppe bestående av foreldre og styret.
 
 
SERIE OG CUP
For påmelding til seriespill og cuper, gjelder følgende regler:
 • Klubben dekker påmelding til seriespill og enkelte turneringer.
 • Påmelding av lag i ordinær serie og faste cuper skal gjøres av gruppestyret.
 • Påmelding til cup gjøres av lagene selv (etter enighet mellom foreldre, lagledere og trenere). Påmeldingsavgift skal koordineres med klubbens kasserer.
 • Foreldre/foresatte skal ha gitt sin tilslutning til et lags deltakelse i en turnering med overnatting. Ledere skal ha dekket egne reiseutgifter inkl. eventuell transport. Dette dekkes av de aktives deltageravgift.
 • Er noen i tvil om overnevnte, ta kontakt med klubben for klargjøring.
 
UTSTYR
 • Hvert enkelt lag har en hovedansvarlig for utstyr. Alt kjøp av utstyr til lagene skal kanaliseres gjennom daglig leder. Det enkelte lag har ikke anledning til å handle på gruppens regning uten rekvisisjon.
 • Lagleder skal kvittere for mottatt utstyr på vegne av sitt lag.

Alt utstyr som kjøpes i regi av VIF håndball skal handles hos lagets utstyrsleverandør.

 

 

De enkelte årstrinn/lag.
 
Utøvere på ulike alderstrinn har ulike forutsetninger. Dette må vi ta hensyn til om vi skal sikre at
barna både trives og utvikler seg som håndballspillere. Tabellen nedenfor viser hvilke
treningsaktiviteter som bør prioriteres på ulike alderstrinn.

(tabell kommer: se vedlagte dokument for tekst!)

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift