Vålerenga Håndball

Ny i Klubben?

Ny i Klubben?

En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Vålerenga Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

 

VISJON, MÅL OG VERDIER

Alle som ønsker det, skal få mulighet til å spille håndball. Vi er til for barn, ungdom og voksne i hele Oslo, og har som mål å være byens beste håndballklubb og første valg for nærmiljøet i Bydel Gamle Oslo.

Klubbverdier: Folkelig, Frivillighet, Engasjement, Åpenhet

Lagverdier: Inkluderende, Morsomt, Utviklende, Fellesskap

 

VIF håndball skal så langt det er mulig legge til rette for bredde/topp og mangfold i tilbudet. VIF skal legge til rette for utvikling av så vel bredde som topp eliteutøvere innen håndball.

Utøveren står i sentrum. Utfordringer, mestring og utvikling for den enkelte gir positive opplevelser. Følelsen av å lykkes er viktig for alle – vi bygger opp ikke ned!

Glede, samhold og trivsel skal gjøre håndballbanen til et morsomt sted å være. Alvoret skal ikke overta for leken.

Vår virksomhet er basert på gjensidig respekt og likeverd. Respekt for medspillere uansett bakgrunn, respekt for trenerne, støtteapparat, dommere og motstandere er av grunnleggende betydning.

Vår viktigste ressurs er medlemmene. Vi er til for medlemmene, og det er de som driver håndballgruppa. Vi baserer vår virksomhet på frivillig innsats, og det er ønsket om å gjøre en innsats for barn og unge som er vår viktigste motivasjon.

 

HVA OG HVEM ER VIF HÅNDBALL?

Vålerenga håndball er del av Vålerenga Idrettsforening. VIF er en stor klubb med mange medlemmer fordelt på ishockey, amerikansk fotball, innebandy, basketball, fotball, håndball og ski.

De enkelte gruppene har egne styrer og utvalg, og opererer som egne juridiske enheter. Vi har lag fra 6 år til senior – både gutter og jenter, og mange engasjerte trenere, lagledere, dommere og tillitsvalgte.

All aktivitet i klubben er per i dag sterkt foreldredrevet. Klubben er derfor helt avhengig av at foreldre bidrar i dugnad, som trenere, tillitsvalgt og støttespillere.

Jordalhallen er vår hjemmearena, og de fleste trener mellom kl 15.00‐20.00. Noen av de eldre lagene trener senere på kvelden.  Det er Oslo kommune som fordeler treningstimer i Oslo. VIF håndball eier ikke hallen, men driver den for Oslo kommune. I tillegg bruker vi gymsalene på Etterstad vgs og Fyrstikkallen vgs og Vålerenga barneskole.

Treningsavgift og medlemsavgift fastsettes på håndballgruppas årsmøte. Dette skal dekke utgifter til utstyr, drakter, turneringer, seriespill, kurs, trenere, halleie, og mye annet. Betalt medlemskontingent er en forutsetning for gyldig forsikring. Det er en forutsetning for å delta at både kontingent og treningsavgift er betalt. Fra det året barnet fyller 13 år må spilleren betale lisens til Norges Håndballforbund.

 

HÅNDBALLSKOLEN /MINIHÅNDBALL/BARNEHÅNDBALL OG UNGDOMSLAGENE

Målet med minihåndball og barnehåndball opp til 12 år er å gi et tilbud der spillerne opplever trivsel, trygghet og mestring. I denne alderen skal alle behandles likt uten tanke på prestasjonspress og elitetenking. Topping av lag hører ikke hjemme i barnehåndballen.

 

Håndballskolen

Hvert år starter VIF opp en håndballskole for barn som går på førskolen og de som begynner i 1. klasse. Den har oppstart i august rundt skolestart og varer fram til jul. VIF Håndball er ansvarlig for treningene, faglig innhold og kvalifiserte trenere. Etter jul, vil foreldrene til de barna som ønsker å fortsette på håndball etablere hhv J/G 6 år. Etableringen vil foregå i samarbeid med VIF.

 

Minihåndball/barnehåndball

I minihåndball frem til de er 9 år er det 4-5 spillere på hvert lag, og kampene spilles over flere helger som turneringer. Spillerne kommer fra hele distriktet. Fra de er 9-10 ar spiller de i serien til NHF/RegionØst.

Alle hjemmekamper går primært i Jordalhallen, mens bortekamper går i Oslo området.

Det er foreldrene som driver barnelagene, både som trenere og lagledere. Oppmannsjobben er i tillegg en selvfølgelig del av dette. Vi ønsker at trenerne på barnelagene skal gå aktivitetskurs

i regi av NHF/Region Øst. Det finnes egne regelhefter for minihåndball/barnehåndball.

 

Ungdomslagene

For jenter og gutter 12 år og eldre, vil det være poeng/tabeller. Reglene blir strengere, og det blir større krav til ferdigheter og spilleforståelse. På dette alderstrinnet kan hende at lagene gradvis deles inn i nye treningsgrupper i forhold til innsats, motivasjon, ferdigheter og ambisjoner.

Vi i VIF har et klart ønske om å beholde flest mulig spillere gjennom ungdomsårene, og vi tror at et opplegg med tilbud både i topp og bredde er mulig å få til. Neste store skille er fra man er Jenter og gutter 16 år til seniornivå.

Det stilles større krav til trenerne i ungdomshåndballen, og vi vil at trenerne tar kurs i regi av Region Øst og eller Norges håndballforbund. Foreldrene er fremdeles sentrale rundt laget, men lønnede trenerne kan gjerne komme utenfra. Dette kan utgjøre en merkostnad på det enkelte lag, fordi trenerne gjerne har en høyere kompetanse.

 

HVA KAN VIF FORVENTE AV FORELDRENE?

Gjennom barn og ungdoms deltakelse i håndball vil mange ha et forhold til håndball, enten som deltaker eller som tillitsvalgte, foreldre og foresatte. Denne frivillige innsatsen utgjør selve grunnfundamentet som norsk håndball bygger på. Stor deltakelse fra ressursgruppen foresatte, foreldre og besteforeldre vil i framtiden være helt vesentlig for å kunne drive håndballaktiviteten.                 

 

VIF Håndball forventer at alle foreldre tar aktivt del i klubbens arbeide. Enten gjennom dugnad, som trenere, foreldrekontakter og oppmenn/kvinner for yngre lag.

Inntektene våre kommer fra medlemmene selv. Derfor må både foreldre og spillere være innstilt på å yte en innsats. Man må regne med dugnadsvakter i hallen, og dette kan innebære at man må sitte i billettsalg /sekretariat, hallvakt eller kiosk. Beregn 4‐5 vakter pr håndballsesong ‐ fordelt på ulike vakttyper.

VIF har delt inn klubben slik at man har ansvarlige for ulike grupper, for eksempel lagledere, kiosk, juniorkoordinator. Disse nøkkelpersonene vil bidra med informasjon på sine områder for å sikre at det skal være lett å ta på seg verv for lagene, og å stille på dugnad. Hvem som er kontaktpersoner for de ulike områdene finner dere i eget dokument.

Foreldre er ansvarlig for at barna stiller god forberedt på treningene, med riktig sko, treningstøy, drikkeflaske og ball. Klubben stiller med drakter på kamp.

 

For mer informasjon om VIF, VIF håndball, og håndballforbundet generelt, se:  www.vif.no, www.vifhandball.no og www.handball.no

Vi ønsker alle foreldre, foresatte og spillere et godt samarbeid med VIF Håndball!

 

vålerenga mot rasisme logo                             

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift